Rejestracja
0 szt.
0,00 PLN   usd eur gbp

Regulamin Programu Lojalnościowego

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO DLA POSIADACZA KARTY STAŁEGO KLIENTA KRAKSPORT

Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym („Program”) organizowanym przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.


I. DEFINICJE:

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:

a.Organizator – P.H.U. KRAKSPORT sp. j Z. Piętak, A. Piętak z siedzibą w Krakowie (34-564) przy al. Pokoju 32, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000048147, NIP: 676-10-15-389, tel. kontaktowy: +48 124140108 od pn. do pt. w godzinach 9.00 do 17.00, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, e-mail: sklep@kraksport.com.pl;

b.Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Organizatora pod adresem URL: www.kraksport.pl, www.kraksport.com.pl, www.kraksport.com;

a.Uczestnik – osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium RP, posiadająca Konto, Kartę oraz dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego lub dokonująca nabycia Towaru lub zestawu Towarów w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora;

b.Towar lub Towary – odzież sportowa, obuwie sportowe i inne artykuły sportowe oferowane przez Organizatora do sprzedaży w Sklepie internetowym oraz placówkach stacjonarnych Organizatora;

c.Zamówienie – Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Uczestnika, zgodnie z regulaminem Sklepu internetowego dostępnym na stronie Sklepu internetowego, za których nabycie Uczestnik otrzymuje Punkty;

d.Konto - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie www Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Uczestnika oraz zmianę Hasła, poprawianie danych osobowych, sprawdzenie Stanu Punktów, wymiana Punktów na Nagordę itp.; 

e.Login – adres e-mail wskazany podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta;

f.Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych podczas rejestracji Konta, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta;

g.Punkty – naliczane na Konto jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów poprzez stronę www Sklepu internetowego, w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora lub naliczane w związku z inną aktywnością Uczestnika zgodnie z Regulaminem;

h.Karta – karta wydawana Uczestnikowi przez Organizatora, identyfikowana za pomocą pięciocyfrowego numeru, przy użyciu której Uczestnik może gromadzić za zakupy Towarów Punkty na Koncie,

i.Stan Punktów - oznacza aktualną liczbę Punktów naliczonych Uczestnikowi widoczną po zalogowaniu się do Konta;

j.Nagroda – nagroda w formie rzeczowej, usługi, rabatu, bonu lub w innej formie wyszczególnionej w Regulaminie oraz w innych materiałach wydanych przez Organizatora, która może zostać przyznana Uczestnikowi przy wykorzystaniu zgromadzonych na Koncie Punktów, po spełnieniu przez Uczestnika. warunków określonych w Regulaminie;

k.Regulamin - niniejszy regulamin Programu.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE:

1.Uczestnik może w danym czasie posiadać tylko jedno aktywne Konto i jedną Kartę, która jest własnością Organizatora. Karta wydawana jest Uczestnikowi bez pobierania z tego tytułu opłat.

2.Uczestnikowi nie wolno korzystać z Konta innych Uczestników oraz udostępniać swojego Konta innym osobom.

3.Pracownicy Organizatora oraz członkowie najbliższych rodzin pracowników Organizatora (tj. zstępni, wstępni, rodzeństwo, osoby przysposobione) nie mogą być Uczestnikami Programu.

4.Wszelkie zawiadomienia Organizatora (m.in. dotyczące reklamacji, zgłoszenia utraty Karty) mogą być dokonywane przez Uczestnika lub osobę upoważnioną przez Uczestnika.

5.Karta nie jest karta płatniczą, kredytową, ani bankomatową, nie podlega także zbyciu.

6.Kartą może posługiwać się Uczestnik lub osoba, której Uczestnik udostępni Kartę.

7.W razie utraty Karty, Uczestnik proszony jest o kontakt z Organizatorem (mailowo lub telefonicznie) i zgłoszenie faktu utraty Karty w celu jej zablokowania. Po zawiadomieniu Organizator wyda Uczestnikowi nową Kartę, wystawioną w miejsce utraconej. Dotychczas zgromadzone przez Uczestnika na Koncie Punkty zostaną przypisane do nowej Karty.

8.Karta zachowuje ważność w okresie obowiązywania Programu

9.Wszelkie dane kontaktowe do Organizatora wskazane są w niniejszym Regulaminie oraz na stronie www Sklepu internetowego w zakładce KONTAKT.


III. REJESTRACJA W PROGRAMIE:

1.Rejestracja w Programie możliwa jest jedynie na stronie Sklepu internetowego kraksport.pl gdzie podczas dokonywania rejestracji Konta w Sklepie internetowym należy wpisać numer karty. Także klient, który posiada już Konto w Sklepie internetowym może przystąpić do Programu, jeśli odznaczy odpowiednie pole, że przystępuje do Programu i uzupełni pole z numerem karty.

2.Korzystanie z Programu możliwe jest jedynie dla Uczestnika, który posiada Konto w Sklepie internetowym. Rejestracja ta polega na łącznym spełnieniu następujących warunków:
a.wypełnienie w sposób prawidłowy, formularza rejestracyjnego udostępnionego przez Organizatora na stronie www Sklepu internetowego (w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych, adresu e-mail, nr telefonu kontaktowego, numeru karty),
b.ustalenie indywidualnego Loginu i Hasła,
c.potwierdzenie zapoznania się z Regulaminem Sklepu internetowego oraz Regulaminem programu lojalnościowego poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym na stronie www Sklepu internetowego,
d.wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika celach związanych z funkcjonowaniem Sklepu internetowego i Programu poprzez odznaczenie odpowiedniego pola w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie www Sklepu internetowego,
e.przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego drogą elektroniczną do Organizatora poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na końcu formularza.

3.Uwierzytelnianie dostępu do Konta udostępnianego Uczestnikowi na czas obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, następuje każdorazowo poprzez podanie Loginu oraz Hasła.

4.Rejestracja Konta na stronie www Sklepu internetowego jest bezpłatna i dobrowolna, aczkolwiek konieczna do korzystania z Programu.

5.Uczestnik, który prawidłowo wypełnił dane w formularzu rejestracyjnym Konta, otrzymuje na wpisany przez niego adres e-mail wiadomość zawierającą informację o rejestracji Konta w Sklepie internetowym. W momencie rejestracji Konta dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną i przystąpienia do Programu.

6.Informacje dot. historii dokonywanych w Sklepie internetowym Zamówień oraz ilości zgromadzonych przez Uczestnika Punktów w Programie, są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania przez Uczestnika aktywnego Konta a treść tych informacji jest udostępniana wyłącznie Uczestnikowi po zalogowaniu się na Konto.

7.Rejestracja Konta oraz korzystanie ze strony www Sklepu internetowego są możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu.

8.Lista handlowych placówek stacjonarnych Organizatora, w których nabycie Towarów uprawnia do uzyskania Punktów wraz z godzinami ich otwarcia znajduje się na stronie www Sklepu internetowego w zakładce kontakt.


III. WARUNKI KORZYSTANIA Z PROGRAMU I UZYSKIWANIA PUNKTÓW W PROGRAMIE:

1.Organizator przyznaje Uczestnikowi Punkty za nabycie Towaru lub zestawu Towarów w Sklepie internetowym lub handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora, o ile Uczestnik posiada już Kartę.

2.Uczestnik może po zarejestrowaniu Konta w Sklepie internetowym, gromadzić Punkty za zakupy Towarów dokonywane w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora, o ile posiada już Kartę. Warunkiem przyznania Punktów jest wręczenie przez Uczestnika swojej Karty pracownikowi handlowej placówki stacjonarnej Organizatora, zanim Uczestnik nabędzie Towar lub zestaw Towarów objęty Programem, tj. przed zamknięciem transakcji na kasie fiskalnej.

3.W przypadku dokonania Zamówienia w Sklepie internetowym, w celu otrzymania Punktów, Uczestnik powinien podczas składania Zamówienia, podać numer Karty w stosownym polu. Podstawą do naliczenia Punktów jest wówczas zrealizowanie transakcji. Nabycie Punktów możliwe jest jedynie, gdy Zamówienie zostaje złożone przy użyciu Konta i Uczestnik posiada już Kartę. W przypadku, gdy Uczestnik dokona złożenia Zamówienia i zakupu Towarów bez logowania się do Konta, Punkty za taki zakup Towaru nie zostaną naliczone w Programie.

4.Punkty będą przyznawane na Konto w następujący sposób: każde wydane 10 PLN na zakupy Sklepie internetowym lub w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora = 1 Punkt.

5.W Sklepie internetowym Punkty nie są naliczane za koszty dostawy Towaru. Zarówno w Sklepie internetowym jak i handlowych placówkach stacjonarnych Punkty nie są naliczane za nabycie Towaru lub zestawu Towarów będących w danym momencie w promocji, chyba że Organizator postanowi inaczej. Uczestnik przed zrealizowaniem transakcji zakupowej, dokonuje samodzielnie wyboru, czy chce skorzystać z przywilejów Programu, czy promocji dostępnych w danym czasie w Sklepie internetowym lub handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora.

6.Organizator może także przyznawać Punkty dodatkowe na Konto w ramach programów promocyjnych i premiowych oferowanych przez Organizatora według zasad określonych w materiałach informacyjnych Organizatora dotyczących takich programów.

7.Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę. Informacja o aktualnym Stanie Punktów widoczna jest po zalogowaniu się na Konto.

8.Punkty będą odejmowane z Konta przez Organizatora w przypadku, gdy Uczestnik zwróci Organizatorowi nabyty Towar lub zestaw Towarów objętych Programem, za które zostały przyznane Punkty i otrzyma zwrot wartości takiego Towaru lub zestawu Towarów.

9.Punkty zebrane na Koncie Uczestnika są ważne przez cały okres obowiązywania Programu.

10.Jeżeli Punkty zostały przyznane Uczestnikowi niezgodnie z Regulaminem, Organizator będzie uprawniony do unieważnienia takich Punktów z Konta.

11.Korzystanie z przyznanych Punktów jest możliwe niezwłocznie od momentu dokonania transakcji zakupu Towaru lub zestawu Towarów objętych Programem, z zastrzeżeniem, że za zakupy w Sklepie internetowym, Punkty zostaną naliczone na Koncie po upływie okresu, który uprawnia Uczestnika, będącego konsumentem (w rozumieniu art. 22(1) ustawy Kodeks cywilny - t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121.z późn. zm.), do odstąpienia od umowy sprzedaży Towarów, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) i postanowieniami regulaminu Sklepu internetowego.

12.Organizator nie pobiera od Uczestnika żadnych opłat z tytułu korzystania z Programu.


IV. WYMIANA PUNKTÓW NA NAGRODY:

1.Nagrody oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody określone są w zakładce NAGRODY na stronie www Sklepu internetowego lub innych materiałach opublikowanych przez Organizatora.

2.Uczestnik jest uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody od momentu przyznania Punktów na Koncie, o ile zgromadził on wystarczającą ilość Punktów niezbędnych do otrzymania wybranej przez niego Nagrody.

3.Wybrana przez Uczestnika Nagroda zostanie wysłana na adres Uczestnika wskazany w formularzu rejestracyjnym Konta. Możliwy jest także odbiór Nagrody w handlowej placówce stacjonarnej, po uprzednim uzgodnieniu takiej możliwości z Organizatorem.

4.W razie odbioru Nagrody w handlowej placówce stacjonarnej, Organizator przed jej wydaniem może żądać potwierdzenia tożsamości Uczestnika.

5.Wymiany Punktów na Nagrodę może dokonać jedynie Uczestnik. Po wydaniu Nagrody, odpowiednia liczba Punktów zostanie odjęta z Konta.


V. DANE OSOBOWE, REKLAMACJE:

1.Przetwarzanie danych osobowych Uczestnika odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r., Nr 133 poz. 883 z późn. zm.). Administratorem danych osobowych jest Organizator.

2.Uczestnik dobrowolnie udostępnia Organizatorowi dane osobowe w związku ze swoim uczestnictwem w Programie i w celach związanych z uczestnictwem w Programie. Dane te zawarte są w formularzu rejestracyjnym Konta. Każdy z Uczestników ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla korzystania z Programu.

3.Uczestnik proszony jest, w miarę możliwości, o niezwłoczne zawiadamianie Organizatora każdorazowo o zmianie swoich danych osobowych.

4.Uczestnik może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych w szerszym zakresie niż wskazany powyżej.

5.Organizator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie strony www Sklepu internetowego, a także naliczania i odejmowania Punktów. W przypadku, gdy usługi lub inne działania Organizatora wskazane w niniejszym Regulaminie są z nim niezgodne, Uczestnikowi i każdemu klientowi Organizatora przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Podobnie w przypadku stwierdzenia wad Towaru, klient może złożyć reklamację bezpośrednio do producenta Towaru na adres wskazany na opakowaniu Towaru lub w dołączonym do Towaru dokumencie gwarancji, bądź też złożyć reklamację do Organizatora. Uczestnik ma także prawo do zgłoszenia reklamacyjnego, w przypadku nienaliczenia Punktów za dokonane zakupy Towaru lub zestawu Towarów.

6.Reklamacje można zgłosić Organizatorowi mailowo lub pisemnie na adres siedziby Organizatora. Uczestnicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta na stronie www Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń. W celu przyspieszenia procedury reklamacyjnej Organizator prosi o dołączenie do reklamacji kopii dowodu zakupu Towaru lub zestawu Towarów objętych Programem, co do których Uczestnik zgłasza reklamację dotyczącą naliczenia Punktów.

7.Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia klient zostanie poinformowany przez Organizatora. Każda taka reklamacja jest rozpatrywana indywidualnie przez Organizatora.


VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

1.Usunięcie Konta jest jednocześnie rezygnacją z uczestnictwa w Programie. Uczestnik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z Konta, informując o tym Organizatora droga pisemną lub mailową. Po otrzymaniu takiego zawiadomienia od Uczestnika wszystkie Punkty zgromadzone na jego Koncie zostaną unieważnione, a Konto zostanie zamknięte. Uczestnik ma prawo do wykorzystania swoich Punktów zgromadzonych na Koncie w terminie 60 dni od daty złożenia rezygnacji z korzystania z Konta.

2.Organizator może odmówić rejestracji w Programie w przypadku, gdy:
1. Uczestnik nie spełnia wymogów Regulaminu;
2. formularz rejestracyjny Konta wypełniony jest niepoprawnie, np. nie zawiera imienia i nazwiska Uczestnika, danych adresowych;
3.Uczestnik nie wyraził zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku ze swoim uczestnictwem w Programie, w celach związanych z uczestnictwem w Programie.

3.Organizator może wypowiedzieć Uczestnikowi uczestnictwo w Programie za powiadomieniem, jeżeli Uczestnik podał w formularzu rejestracyjnym Konta nieprawdziwe dane.

4.Program obowiązuje przez czas nieokreślony. Program rozpoczyna się od dnia 1 sierpnia 2015 roku. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Programu za uprzednim zawiadomieniem z 60- dniowym wyprzedzeniem.

5.W przypadku zakończenia Programu, Organizator jest zobowiązany do umieszczenia informacji o zakończeniu działalności Programu na stronie www Sklepu internetowego oraz powiadomienia Uczestników drogą mailową. Uczestnik będzie uprawniony do wykorzystania zebranych Punktów w terminie 60 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Organizatora o zakończeniu Programu.

6.Organizator jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu. W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Uczestnik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie www Sklepu internetowego, a Uczestnik posiadający utworzone Konto otrzyma informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową). W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Uczestnik ma prawo do rezygnacji z korzystania z Programu. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Uczestnika do rezygnacji z korzystania z Konta w każdym czasie.

7.Treść Regulaminu dostępna jest w siedzibie Organizatora, w handlowych placówkach stacjonarnych Organizatora oraz na stronie www Sklepu internetowego. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony www Sklepu internetowego.

8.W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U. z 2014 r., poz. 121.z późn. zm.), ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1422).

9.Postanowienia Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający ich zgodność z obowiązującymi przepisami prawa. 


Kraków, dnia 1 lipiec 2015 roku
S

S

199.00 139,00 PLN

opis

549.00 299,00 PLN

opis kup teraz
XL

XL

229.00 149,00 PLN

opis kup teraz